Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou

Poblenou - població

La zona del Poblenou va perdre població entre 1981 i 1991 però a partir d'aquest darrer any va començar a guanyar habitants de forma progressiva.

La construcció de la Vila Olímpica seguit per tot el procés de renovació urbanística que s'ha produït (i s'està produïnt) en tota aquesta zona expliquen el seu creixement demogràfic.

poblacio

Poblenou presenta un creixement natural positiu amb predomini dels naixements per sobre de les defuncions. S'ha de considerar que aquesta relació no és molt habitual en els barris de la ciutat.

naixementsdef

Quant a les tipologies de les llars, la distribució no difereix gaire respecte del conjunt de la ciutat. Hi predominen les families nuclears, formades per parelles amb fills. A aquestes les segueixen les llars unipersonals i després les parelles sense fills.

llars

En relació a l'estructura per edats, Poblenou presenta un major predomini de població infantil i, d'altra banda, una menor proporció de gent gran que el conjunt de la ciutat.

En resum, el barri té una població més jove que el conjunt de Barcelona.

poblacio2005

La població de Poblenou a presenta un nivell formatiu molt similar al del conjunt de la ciutat.

estudis2005

La població de nacionalitat estrangera ha augmentat força en aquests barris en els darrers anys i ho ha fet seguint la mateixa evolució que el conjunt de Barcelona.

nacionalitat

Pel que fa a la situació laboral de les persones residents en aquesta zona, la població ocupada representa un 47% del total, situant-se com un dels barris amb més proporció de persones que treballen de tot el conjunt de Barcelona. Això és degut al fet de disposar d'una població més jove que la mitjana de laciutat.

A força distància destaquen la població escolar i estudiant i, en tercer lloc, la jubilada.

poblacioactivitat