Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou

Memòria d'Apropem-nos 2011

 


MEMÒRIA

APROPEM-NOS

2011

INTRODUCCIÓ

L’any 2011 és un any d’inflexió per a Apropem-nos. Un any de consolidació d’algunes activitats, però sobretot d’obertura a nous projectes i accions. Una obertura marcada per la realitat canviant de la nostra societat i del territori, especialment marcada els darrers anys per l’impacte de la crisi de models econòmics i socials i també de valors, i la davallada dels recursos i mecanismes de protecció social.
Apropem-nos, com ha fet periòdicament al llarg dels seus deu anys d’història, aquest any ha portat a terme una reflexió interna: primer, per intentar transmetre la globalitat del projecte i la relació entre els diversos àmbits, i segon, per preguntar-se el que està fent i el que podria fer, i el com i el quan i amb qui.  
Fruit d’aquesta reflexió ha sorgit una nova estructuració del projecte, una reformulació dels objectius més adequada a la realitat i un seguit de propostes a curt i a mitjà termini, tant relatives a accions concretes como a elements metodològics i estratègies de futur, la implementació de les quals dependrà en bona part dels recursos humans i materials que emparin el projecte a partir del 2012.
Aquesta memòria s’ordena sobre els quatre eixos que pensem que sustenten la convivència en la nostra societat: l’acollida (per als que acaben d’arribar o que no han connectat amb la societat d’acollida), la sensibilització (entesa com un procés d’ampliació de la capacitat de viure en la diversitat), la dinamització comunitària (basada en una metodologia participativa) i la inclusió social (el camí invers de la desigualtat que impossibilita una convivència equilibrada).
Són quatre eixos interconnectats. És així com la convivència es treballa com un procés transversal que no s’encalla en l’acollida ni en cap dels àmbits esmentats, sinó que transita, flueix a través de la permeabilitat necessària entre les parts.     

QUADRE RESUM APROPEM-NOS

ACOLLIDA
-----------------------------------------------------------------------------------------------
CLASSES DE LLENGUA (CATALÀ I CASTELLÀ)
Es tracta d’un projecte d’acollida a través de l’aprenentatge de la llengua, per tant els objectius bàsics són:
 1. Donar suport a les persones nouvingudes, en els diferents àmbits socials (salut, educació, comerç...) mitjançant el treball lingüístic.
 2. Oferir eines que, individualment i de manera progressiva, utilitzaran per desenvolupar-se en la nostra societat.
 3. Utilitzar la llengua com a mitjà integrador, fent-les partícips de la quotidianitat del barri i donant-los a conèixer recursos que aquest ofereix: biblioteca, centre cívic, ludoteca, serveis socials, i altres entitats, associacions i serveis, com el Punt d’Acollida del Poblenou.
 4. Acostar els alumnes a la nostra cultura i alhora rebre informació de les seves, ajudant-nos a programar diferents activitats i actes relacionats amb aquestes.
 5. El nivell a assolir pels alumnes serà el bàsic per desenvolupar-se de manera autònoma. Sempre tenint en compte que el ritme de treball serà diferent en cada alumne, a causa dels diferents nivells d’escolarització en el país d’origen i d'altres factors importants en l’educació d’adults.
 6. Un altre objectiu és orientar els alumnes a les escoles d’adults o altres centres per donar continuïtat als seus estudis, tant de llengües com d’altres formacions, sempre que els pugui interessar.
Les classes són un espai de convivència, no només amb persones autòctones, sinó també entre persones de diverses procedències geogràfiques i culturals que difícilment es relacionarien d'una altra manera.
CURSOS REALITZATS EL 2011
         Durant l’any 2011 s’han realitzat 28 cursos (trimestrals), amb un total de 697 inscripcions i 489 alumnes. Aquest any s’han fet més cursos que l’any passat i s’han creat nous projectes, com les parelles lingüístiques, de manera que això ha provocat un augment del nombre d’inscripcions. Resulta molt significatiu que el 43% dels alumnes ha realitzat més d’un curs durant l’any (un percentatge més elevat que l’any anterior).
Tipologia dels cursos realitzats:
 1. Català nivell bàsic (B1 i B2): són cursos de 45 hores amb 3 o 5 hores setmanals, segons el curs.
 2. Castellà nivell bàsic (nivell 0,1 i 2): són cursos trimestrals, de 3 hores setmanals.
 3. Alfabetització en castellà: com que es tracta d’un procés d’aprenentatge més lent que l’aprenentatge d’una llengua, aquest curs s’allarga sobre tota la durada del curs escolar, tot i que també es fan inscripcions trimestrals. També són 3 hores setmanals. Aquest any s’han seguit fent les sessions quinzenals amb un programa d’alfabetització per ordinador (URUK).
 4. Un grup de castellà per a dones: aquest grup també s’allarga tota la durada del curs escolar. Es fan 3 hores de classe a la setmana.
Aquest any, com a novetat, s’ha iniciat el projecte de parelles lingüístiques (català o castellà) i de parelles d’intercanvi d’idiomes (català-castellà amb qualsevol altre idioma).
Quadres resum:
Català
nombre total cursos:   8
nombre total inscrits:   192 inscripcions, uns 25 alumnes per curs
Els cursos de català es realitzen en col·laboració amb la delegació de Sant Martí del Consorci per la Normalització Lingüística, que també forma part de la xarxa d’Apropem-nos. Ells ens proporcionen el professor/a i nosaltres els alumnes i l’espai. Existeix una comunicació permanent per telèfon i correu electrònic amb la dinamitzadora del CPNL. A més, es promou que els alumnes de català també participin a les altres activitats del projecte (visites, coneixement de l’entorn, espais de convivència, etc.)

curs

durada

mesos

horari

hores per setmana

nombre formadors

B1

45h

Gener-març

Dilluns i dimecres de 9:30h a 12h

3h

1

Març -juny

Dimarts i dijous de 17:30h a 19h

3h

1

Abril-juny

Dimecres i divendres de 17h a 19:30h

5h

1

Octubre-desembre

Dilluns, dimecres i divendres de 9:30h a 11:30h

6h

1

Setembre -desembre

Dimarts i dijous de 17:30h a 19:15h

4h 30’

1

B2

45h

Desembre 2010-abril 2011

Dilluns i dimecres de 17h a 19h

4h

1

Abril-juny

Dilluns i dimecres de 9:30h a 12h

3h

1

Novembre 2011-febrer 2012

Dilluns i dimecres de 17h a 19:30h

5h

1

Castellà
nombre total cursos:     14 cursos (trimestrals)
nombre total inscrits:   505
Els cursos de castellà es realitzen gràcies a la col·laboració d’un equip de formadors voluntaris. La majoria dedica 1.30 h setmanal a fer classe, a més del temps necessari per a la preparació de les classes i la coordinació amb els altres professors i la persona que coordina els cursos.

curs

hores

mesos

horari

hores per

setmana

nombre formadors

Castellà

Bàsic 0

40,5h

Gener- abril

nit

3

2

24h

Abril-juny

nit

2

22h

Setembre- desembre

nit

3

Castellà

Bàsic 1

36h

Gener-abril

nit

3

2

25,5h

Abril-juny

nit

2

45h

Gener-abril

matí

2

25,5h

Abril-juny

matí

2

31,5h

Setembre- desembre

matí

2

Castellà

Bàsic 2

22,5h

Setembre- desembre

nit

3

2

Castellà

Alfabetit-zació

51h

Gener-juny

matí

3

3

Castellà

Alfabetit-zació

109,5h

Gener-desembre

tarda

5

Grup de dones
         Aquest espai té com a objectiu oferir un recurs per a dones que, per diferents raons, no poden o no volen accedir als grups mixtos. Normalment aquests motius solen ser culturals i/o religiosos, d’horari, o bé perquè tenen fills menors de 3 anys al seu càrrec.
         Les classes es realitzen en espais que permeten dividir el grup i assistir-hi amb els infants, com ara la Ludoteca Municipal i últimament al Centre Moral. A més, comptem amb una persona que s’encarrega de cuidar els nens mentre les mares estan aprenent. En general, es tracta de menors de tres anys que no van a la guarderia i als quals se’ls familiaritza amb la llengua catalana.
         Com en els altres grups, es treballa el coneixement de l’entorn i l’aprenentatge de la llengua. Durant tot el curs s’han fet 2 o 3 subgrups simultanis en funció dels nivells: B0, B1 i alfabetització.

curs

hores

mesos

horari

hores per setmana

nombre de formadors

Castellà

Grup de dones

87 h

Gener-desembre

matí

3

3

(+2 cuidadores infants)

         Es considera que aquest espai és una via d’entrada a la formació, per tant, es motiva l’accés a d’altres cursos de llengua mixtos o bé la continuació dels estudis a les escoles d’adults més properes. Moltes de les dones han realitzat paral·lelament els curs d’alfabetització i/o el B1. A més, després de fer una tasca d’informació i acompanyament, algunes es van apuntar als cursos d’alfabetització i castellà oral a l’Escola d’Adults de la Verneda.
         D’altra banda, el grup de dones és un grup amb entitat pròpia que va més enllà de les classes de llengua, i constitueix un punt de trobada i de relació amb l’entorn del barri(vegeu l’apartat “Dona” al capítol de “Dinamització Comunitària"). 
Parelles lingüístiques i parelles d’intercanvi d’idiomes
         Durant aquest curs, a petició d’alguns col·laboradors/es, es va posar en marxa un nou projecte: les parelles lingüístiques i les parelles d’intercanvi d’idiomes. La intenció és donar una opció de continuïtat a l’aprenentatge de les llengües, a la vegada que es fomenta el coneixement mutu i l’intercanvi entre persones de diferents orígens. Durant aquests mesos, com a prova pilot, s’han establert 13 parelles:
 1. Francès – català (1)
 2. Anglès – català (2)
 3. Àrab - castellà (2)
 4. Anglès – castellà (4)
 5. Italià – castellà (1)
 6. Francès – castellà (1)
 7. Català – alemany (1)
 8. Castellà (1)
 9. Català (1)
         A partir d’una de les parelles de conversa en català, al mes de novembre es va crear un petit grup de conversa format per 4 persones.
         Al mes de maig es va realitzar una reunió de seguiment i avaluació de les primeres parelles. Donat l’èxit i la satisfacció expressada per les persones participants es va decidir continuar amb el projecte.
ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES: PARTICIPACIÓ AL CALENDARI FESTIU
         Aquestes activitats són obertes a tot el barri i estan dirigides principalment a les famílies. Abans de cada festa o activitat es fa un treball a l’aula per tal d’explicar els significats, símbols i orígens de cada tradició.
         Aquest treball sempre es realitza de forma intercultural, és a dir, incloent elements de diferents cultures i fomentant el diàleg sobre les semblances i les diferències en les tradicions de les cultures presents a l’aula.
Carnaval
Enguany, s’han realitzat diversos tallers d’elaboració de disfresses per participar en la comparsa d’Apropem-nos, en els quals han participat, sobretot, els alumnes del grup de joves. A més a més, a l’aula es va treballar el concepte de la festa de Carnaval per animar els alumnes a participar a la festa.
Sant Jordi Literari
És l’activitat del calendari festiu en què els alumnes tenen el protagonisme principal (vegeu una explicació més àmplia a l’apartat “Dinamització comunitària”)
Sant Joan
Es van realitzar a classe algunes activitats didàctiques per donar a conèixer la festa de Sant Joan a Catalunya.
Castanyada i dia dels morts
A totes les classes es van realitzar activitats didàctiques per tal de conèixer la festa de la castanyada a Catalunya i la celebració del dia dels morts a d’altres països. A més, els alumnes de reforç de català i els del B1 de castellà es van encarregar de fer els plafons per a la festa.
Nadal i cap d’any
Es van realitzar activitats a l’aula per conèixer les tradicions nadalenques a Catalunya i compartir les que es fan a d’altres països.
              
COL·LABORADORS
Els cursos de castellà són possibles gràcies a la col·laboració de persones voluntàries que dediquen part del seu temps a la formació dels alumnes i a la preparació de les classes i les activitats complementàries.                                   
Aquest any hem comptat amb la col·laboració de 24 formadors/es voluntaris/es. En la majoria dels casos, els formadors són veïns i veïnes, de manera que les classes es converteixen en un primer espai d’acollida i de relació amb persones del barri. També comptem amb l’ajuda puntual d’uns voluntaris els dies de matrícula o per preparar el llibre i l’acte de Sant Jordi.
Trimestralment, al final de cada curs, es convoquen reunions amb els formadors per avaluar el funcionament dels cursos i la resta d’activitats de l’entitat. Durant el trimestre, existeix una comunicació intensa i fluïda entre els col·laboradors/es i la coordinadora, via e-mail, telèfon o en els espais de trobada. Puntualment, també s’organitzen reunions de seguiment quan es detecta alguna dificultat concreta en uns dels grups, per acompanyar els voluntaris/es i donar-los eines de treball.
Enguany s’han realitzat les trobades següents:
 1. Reunió de valoració de curs amb tots els formadors/es (5 d’abril, 28 de juny i 20 de desembre)
 2. Reunió de seguiment i planificació del grup d’alfabetització (16 de febrer)
 3. Reunió de planificació amb les voluntàries del grup de dones (17 de gener)
COL·LABORACIONS AL BARRI I AL DISTRICTE
         El 2011 s’ha continuat amb el traspàs d’informació amb les entitats que també tenen tallers de llengües, com ara l’escola de persones adultes de la Verneda- Sant Martí, l’escola de persones adultes Martinet de Nit i les classes de la parròquia de Sta. Maria del Taulat al Poblenou. En algunes ocasions també s’ha donat suport als formadors/es de les parròquies (informació, consells, material...).

 
CONEIXEMENT DE L'ENTORN
         Durant aquests mesos s’han organitzat diverses activitats relacionades amb aspectes sòcio-culturals del barri i amb el coneixement del marc legal i social en general. No tots els alumnes participen d’aquestes activitats, ja que no és consideren obligatòries. Tot i així, les activitats es realitzen dins de l’horari de les classes per facilitar la seva participació.
Visites a la biblioteca Poblenou-Manuel Arranz
         L’objectiu d’aquestes visites és donar a conèixer la biblioteca com a espai públic i facilitar el primer contacte, a través d’una visita guiada que prèviament hem treballat a l’aula. Així doncs, els que encara no el tenen, es fan el carnet en el mateix moment de la visita i se’ls parla de les diferents activitats i del seu funcionament, fent un èmfasi especial en els recursos d’auto-aprenentatge de la llengua als quals poden accedir amb el carnet de la biblioteca.
S’han realitzat les visites següents:
 1. 17 de maig – B1 i alfabetització (15 persones)
 2. 18 de maig – grup de dones (20 persones)
 3. 18 de maig – B0 i B1 (18 persones)
 4. 5 d’octubre – grup de dones (20 persones)
 5. 30 de novembre – B0 (19 persones)
Sortida al Museu d’Història de Barcelona (30 juny)
         Gràcies a una oferta del propi museu, alguns alumnes van poder gaudir d’una visita gratuïta i d’una ruta guiada per la Barcelona romana. Aquesta activitat fora de l’aula i del barri va suposar una bona cloenda del curs i, sobretot, una forma de conèixer la ciutat i els seus orígens in situ.
Sessions d’acollida amb traductors
         Les sessions d’acollida, organitzades conjuntament amb la dinamitzadora de l’Ajuntament, tenen com a objectiu millorar el coneixement de l’entorn i informar sobre els tràmits bàsics, drets i deures, llei d’estrangeria i recursos de la ciutat (empadronament, sanitat, aprenentatge de les llengües, escolarització, etc.). En aquestes sessions hi participen també usuaris del Punt d’acollida.
Durant aquest any s’han organitzat 4 xerrades:
 1. 3 sessions generals:
30 de maig – urdú (10 persones)
1 de juny – anglès i xinès (6 persones)
15 de juny – rus i àrab (4 persones)
16 de novembre –àrab i anglès (10 persones)
21 novembre – xinès i rus (9 persones)
 1. 28 novembre – wolof i urdú (10 persones)
 1. 1 sessió sobre educació - urdú i àrab
         13 d’abril (25 persones)
ESPAI DE REFORÇ DE CATALÀ PER A JOVES NOUVINGUTS
         El projecte té com a finalitat reforçar l’aprenentatge i promoure l’ús de la llengua catalana entre els adolescents nouvinguts de 12 a 17 anys que viuen al Poblenou, així com fomentar unes relacions interculturals positives entre adolescents de procedències diverses.
         Es treballa amb alumnes de les aules d’acollida d’instituts de secundària i joves que arriben per reagrupament familiar. També comptem amb la participació d’alumnes voluntaris de 4t d’ESO i de Batxillerat de l’Escola Voramar.
         El projecte es realitza amb els educadors del programa APC (“A partir del carrer”) dels Serveis Socials, les aules d’acollida de l’IES Front Marítim i l’IES Icària, el programa de Reagrupament Familiar de Sant Martí i Escola Voramar.
         Aquest espai consisteix en 2h30 d’activitats setmanals i es divideix en dos espais interrelacionats:
 1. 1 hora de català on es treballen les cinc habilitats comunicatives (comprensió oral i escrita, l’expressió oral i escrita i la interacció oral) i on es fomenta el joc i el treball en grup com a estratègies d’aprenentatge.
 1. Sortides per conèixer el barri del Poblenou i practicar la llengua catalana (1h30) en les quals participa també un grup de joves voluntaris/es de l’escola Voramar. Aquests voluntaris, conjuntament amb els educadors, proposen les sortides per tal d’acostar els altres joves al seu entorn més immediat.
         Els objectius principals de les sortides són: per una banda, conèixer espais importants del barri (culturals, d’oci, urbanístics... i, per l’altra, fomentar la vinculació amb el grup, el coneixement mutu i la pràctica de la llengua catalana. Les sortides, per tant, es podrien agrupar en diferents tipologies:
 1. Espais i equipaments del barri (Centres de barri, biblioteca...)
 2. Visites a llocs d’importància del barri i de la ciutat (rutes pel barri, visites a monuments o edificis d’interès turístic...)
 3. Sortides a espais que permeten crear dinàmiques i jocs grupals per fomentar la cohesió i el coneixement mutu (parcs, platja...)
 4. Sortides i activitats d’oci (cinema, activitats d’Apropem-nos...)
 5. Tallers i projectes transversals
CURS 2010/2011 (dades de gener a juny 2011)

curs

hores

mesos

horari

hores per

setmana

nombre

alumnes

nombre formadors

països de procedència

Espai reforç Català

85h

gener-

juny

tarda

2.30h

Una mitjana de 10

  1 professora de català i

  2 educadors de carrer

  Reforç d’1 alumne en pràctiques de pedagogia

Xina, Paraguai, Marroc i Pakistan.

Durant aquest curs van participar un total de 10 nois i noies i es van realitzar les sortides següents: Biblioteca Manuel Arranz, Parc Diagonal-Poblenou, Parc Sant Martí, Parc Diagonal Mar, Feria de Abril, Parc del Clot, Sortida Rambla del Poblenou, Sortida Barceloneta, Sortida Platja Mar Bella, Feria d’Abril, cinema, sortida al parc de la Ciutadella-barri Gòtic i el Born.
A més, es van realitzar diferents tallers:
 1. Tallers de disfresses de Carnaval
 2. Taller de poemes i traduccions per a la lectura de poemes de Sant Jordi.
Com a projectes transversals al curs es van realitzar:
 1. Taller de Blog: un cop al mes els alumnes anaven a l’aula d’informàtica de l’Escola Voramar on algunes voluntàries de Batxillerat els van ajudar a construir el seu propi blog, on podien explicar tot el que anaven fent al curs, penjar fotos, etc.
 1. Sortides al museu Can Framis i projecte “Globalització i Identitat”: un cop al mes els alumnes realitzaven una visita al museu, a partir de la qual s’articulava tot un treball de reflexió al voltant de la temàtica esmentada. El treball inclou continguts de llengua, de coneixement de l’entorn social, cultural i artístic i de reflexió i anàlisi sobre el propi procés de migració i de construcció de la identitat en l’actual context globalitzat.
CURS 2011/2012 (dades de setembre a desembre 2011)

curs

hores

mesos

horari

hores per setmana

nombre alumnes

nombre formadors

país de procedència

Espai reforç Català

23h

octubre -desembre

tarda

2.30h

Entre 8 i 5

- 1 professora de català i

- 2 educadors de carrer

Bulgària, Pakistan, Marroc, Armènia

Durant l’últim trimestre de 2011 hi va haver un total de 7 alumnes. Es van fer les següents sortides: parc central, Centre de Barri (Festival de Narració Oral), Xurreria Tío Che, pistes de bàsquet, visionat pel·lícula “UP” en català, parc del Fòrum, taller de teatre, sortida al Born i mercat de Santa Caterina, compres nadalenques i berenar.

PUNT D’ACOLLIDA
         El Punt d’Acollida del Poblenou té com a objectius principals donar informació sobre l’entorn i assessorament i orientació als nous veïns i veïnes el barri, així com fomentar-ne les relacions amb la xarxa veïnal.
         L’atenció als usuaris es realitza en una sala del Centre de Barri del Poblenou dilluns i dimecres de 16h a 19h, i una tercera tarda, també de 16 a 19h, es reserva a les consultes d’assessorament jurídic, amb cita prèvia.
         Des del juny d’aquest any, s’ha incorporat una persona dimarts a la tarda de 18 a 20h per fer assessorament laboral i suport en la recerca de feina.
         Tant l’assessorament jurídic com el laboral el fan professionals del barri amb caràcter no retribuït i voluntari.
Dades generals del Punt d'Acollida
 1. 313 usuaris, dels quals 246 són nous (79%) i 67 antics
 2. 388 visites
Hi ha hagut més usuaris que l’any passat (291 usuaris – amb un 72% d´usuaris nous - i 357 visites en total des de gener a fins de desembre del 2010).
 1. Sexe:
112 dones (36%)
201 homes (64%)
L´any passat hi havia 54% d´homes i 46% de dones. Aquest any hi ha hagut una majoria més significativa d´homes.
 1. País d´origen:
 • ·Europa: 11% (18 d´Espanya)
 • ·Àfrica del Nord: 11% (la majoria del Marroc)
 • ·Àfrica Subsahariana: 32% (la majoria de Senegal)
 • ·Àsia: 16% (la majoria de Pakistan)
 • ·Europa de l’Est, Rússia i Ucraïna: 3%
 • ·Amèrica del Sud: 26% (la majoria de Bolívia i d´Equador)
 • ·Carib: 1%
En comparació amb el 2010, gairebé tots els grups de països van baixar el seu percentatge, especialment el col·lectiu d´Amèrica Llatina, llevat de la Unió Europea que es queda igual i es veu un augment considerable del nombre d´usuaris de la zona subsahariana.
Consultes:
541 consultes en total
 1. Ajuda social: 54 (10%)
 2. Aprenentatge de llengües: 31 (6%)
 3. Formació ocupacional/professional: 88 (16%)
 4. Altres: 16 (3%)
Relacionat amb les consultes de formació professional s’han realitzat 19 derivacions en total: 22 a Caritas, 6 a la Fundació Benallar, 1 a la Fundació Formació i Treball.
 1. Habitatge: 23 (4%)
 2. Oci: 2 (1%)
 3. Sanitari: 19 (3,5%)
 4. Infància: 7 (1,5%)
 1. Jurídic: 169 (31%)
El 2010 hi va haver un 45% de consultes de tipus jurídic. Han baixat aquest any, probablement per la impossibilitat de trobar contractes de treball per l’arrelament social.
En canvi, s’ha incrementat el nombre absolut d’usuaris atesos per l’advocat que fa l’assessorament jurídic: 160 usuaris, quan van ser 146 els usuaris atesos l’any 2010. Dels 160 usuaris, el 82% són nous, és a dir, que han acudit al servei per primera vegada.
Les consultes eren majoritàriament sobre temes d’estrangeria (especialment arrelament social (26%), arrelament familiar (9%), reagrupament (6%), renovacions o modificacions de permisos (9%), obtenció nacionalitat (8%), consultes sobre matrimoni mixt o parella de fet mixta i targeta de familiar de comunitari(12%)) i de dret laboral (7%).
 1. Laboral: 132 (24%)
 • ·Usuaris amb autorització de residència i treball:
104 derivacions en total
Derivacions a entitats que fan inserció laboral: 26 a ACULCO, 13 al programa Incorpora d´IRES, 11 al projecte Acompanya de la Fundació Manpower, 6 a IRES, 4 a In Via.
Derivacions al voluntari d´Apropem-nos que fa inserció laboral:18
 • ·Usuaris amb o sense autorització de residència i treball: Xarxa de Treball Solidari del Poblenou:
              (Vegeu apartat “Inclusió”)
Hi ha hagut un nombre igual de consultes laborals que el 2010. En canvi, es nota un augment del nombre de consultes de tipus ajuda social i formació ocupacional.
Observacions generals
            Els darrers temps, el Punt d’Acollida atén un nombre més elevat de persones estrangeres que fa uns quants anys que estan a Catalunya i que han vist complicar-se la seva situació econòmica i, de vegades, legal, per la dificultat d’obtenir o renovar els papers de residència a causa de la manca d’una oferta de treball. Així mateix ha augmentat la proporció de ciutadans de la unió europea i de nacionals espanyols.
            Per donar resposta a les necessitats detectades de treball i de cursos de formació ocupacional, el Punt d’Acollida ha anat posant l’èmfasi en aquests aspectes, orientant-se més cap a la inclusió sòcio-laboral que cap als aspectes d’acollida de persones nouvingudes, com als seus inicis.
_______________________________________________________________
SENSIBILITZACIÓ
------------------------------------------------------------------------------------------------
ESPAIS DE CONVIVÈNCIA
“Te i Cafè”
         L’objectiu de las sessions de “Te i cafè” és generar debat, diàleg i reflexió entorn un col.lectiu o temàtica relacionada amb la immigració i la convivència.
         S'han realitzat un total de 4 sessions de Te i Cafè de temàtica i format molt diversos per tal d'arribar a diferents tipus de públic.
         Les sessions han tingut una durada de dues hores aproximadament i s'han fet entre les 7 i les 9 del vespre. S'ha servit el te i el cafè que dóna nom a les sessions, begudes que són símbol d'hospitalitat en moltes cultures.
Sessions realitzades:
 1. "Venezuela cuenta y canta" (24 febrer)
Va ser una presentació de Veneçuela feta per una actriu i cantant d'aquest país. Mitjançant cançons, relats, vestits, menjar típic com les "arepas" i altres elements, els assistents s'acostaven a la cultura popular de Veneçuela.
L'actuació era molt participativa i un grup d'alumnes de les classes de llengua es va preparar una cançó dramatitzada per representar-la allà.
Es va elaborar un dossier amb dades actuals significatives del país: economia, població, política, etc. per tal que els assistents poguessin ampliar els seus coneixements.
 1. "Ser una dona. Diàlegs a mitja veu" (25 març)
Deu parelles de dones de diverses edats i orígens geogràfics es van trobar per reflexionar sobre el fet de ser una dona a partir d'unes petites pautes per situar el diàleg en la història, el present i les expectatives de futur, respectivament.
Aquesta sessió va tenir un format de taller i va estar dissenyat i conduit per la tècnica del projecte i una col.laboradora que va aportar els seus valuosos coneixements professionals. Es van treballar actituds com la de l'escolta de l'altre i es va fer una reflexió prèvia per ajudar a situar el to dels diàlegs en la "mitja veu", entre allò confidencial i allò públic.  
Amb la col.laboració del centre de barri del Poblenou, es va gravar la sessió i se'n va fer un vídeo amb les imatges i les frases més significatives, reproduint l'ambient de cordialitat i de comunicació que va marcar la sessió. Sis persones van realitzar la tasca de seleccionar les frases dels diàlegs gravats.
 1. "Retorn dels Diàlegs a mitja veu i Ser una persona emprenedora" (17 juny)
Es va presentar el vídeo a les participants i altres persones convidades. A continuació es va fer una reflexió sobre què es ser una persona emprenedora, en el sentit ampli de projecte de vida, no centrat exclusivament en muntar un negoci. Es van compartir vivències, reflexions i es van descobrir interessos comuns.
En aquesta ocasió es va preparar la sessió conjuntament amb l'associació AOMI, que va aportar també un piscolabis.
 1. Teatre-fòrum: “Mustafà és al Replà”(25 novembre)
A partir de vivencials molt quotidianes i en clau d’humor es va reflexionar sobre actituds i comportaments racistes, estereotips, etc.
Va ser una sessió a càrrec del Forn de Teatre pa’Tothom que va tenir molt bona acollida entre el públic i es va aprofitar per fer difusió de la Xarxa Antirumors de l’Ajuntament de Barcelona.
Sobre els Te i Cafè d’aquest any
         Tret de la sessió dedicada a la cultura d'un país concret, Veneçuela, els Te i Cafè han evolucionat cap a ser un espai d'intercanvi, més que no pas de coneixement d'una cultura o un col.lectiu concret. Aquesta línia es va encetar amb l'intercanvi de Remeis Casolans a finals de l’any passat, en el qual persones de diversos països compartien els seus coneixements amb la resta de participants.
         En dos Te i Cafè s’ha posat l'accent en la perspectiva de gènere i es va fomentar el diàleg entre dones de diverses procedències.  
         La participació ha estat d’entre 24 i 50 persones. Cada sessió s'ha preparat com a mínim amb un mes d’antelació a partir d’una petita comissió i s’ha portat a terme amb la col.laboració de veïns i veïnes del barri originaris d'altres països, a títol individual o com a associació. En alguns casos el disseny i preparació de l'activitat ha estat molt laboriosa i ha requerit diverses sessions de planificació, com els dedicats a la dona.
         Les col.laboracions s'han creat a partir de contactes de vegades casuals, sempre aprofitant les oportunitats, la potencialitat i els interessos de les persones que s'acosten a la xarxa d'Apropem-nos.
         S'ha aconseguit ampliar el cercle d'espais on es realitza l'activitat, la qual cosa ha permès arribar a altres públics. A més del centre cívic Can Felipa, s'han fet sessions del "Te i Cafè" al Centre de barri del Poblenou i a la biblioteca Poblenou-Manuel Arranz.
"Entresons"
L’objectiu és fomentar un espai de relació i d'intercanvi on la música és el nexe principal: músiques del món o de fusió a càrrec d'un DJ perquè els ressons de cada música arribin al màxim de gent i es comparteixin. És un espai per ballar, conversar, relacionar-se. Hi han participat persones de països, edats i condicions sòcio-econòmiques molt diverses.
En alguna ocasió s'ha realitzat petites actuacions de percussió o dansa.
Cada sessió s'ha acompanyat d'un pica-pica que incloïa un plat o beguda pròpia d'algun país, aportació d'un convidat/da a la festa.
Una comissió de 10-12 persones de 7 o 8 països ha organitzat l'activitat, repartint les diverses tasques, avaluant la sessió anterior i procurant rectificar les coses que no han funcionat tan bé. Molt important és la difusió que s'ha fet amb trucades telefòniques, convidant personalment.
A l'entrada de la sala, junt amb la paradeta de difusió d'Apropem-nos, s'ha posat un llibre per recollir les impressions i suggeriments dels participants sobre la festa, músiques que els agradaria sentir, etc.
Els "Entresons" s'han realitzat al centre cívic Can Felipa en la franja horària de 9 a 11,30 de la nit, sempre en divendres i en les dates següents: 4 de febrer, 8 d'abril, 20 de maig i 30 de setembre i 18 de novembre.
La participació ha estat d’entre 70 i 100 persones. A cada sessió s'ha recollit una petita quantitat de diners (2 euros) dels participants, en concepte de col.laboració voluntària a l'activitat, per ajudar a finançar-la.
TALLERS A LES ESCOLES
         Amb motiu de la Jornada Solidària que es realitza cada any a l’Escola Voramar (el 6 de maig del 2011 sota el lema “Un sostre per a tothom”), Apropem-nos va fer dos tallers als alumnes de 3er d’ESO (50 en total). Els nois i noies, amb un petit guió previ, van poder entrevistar un jove de Guinea Conakry i escoltar el seu testimoni sobre l’aventura vital que havia emprès amb la immigració a Europa, com se sentia tractat, quins somnis tenia, etc.
         Aquests tallers s’emmarcaven en les activitats de sensibilització i promoció del voluntariat entre els propis alumnes de l’escola, alguns dels quals participarien després com a acompanyants en les sortides dels joves de l’espai de reforç de català.
BATECS DE L’ÀNIMA (18 febrer)
         Apropem-nos va promoure aquest espectacle, d’altíssima qualitat, de dansa, música i textos de tot el món que es va fer al centre cívic Can Felipa, portat de la mà de l’Associació IntegraArt. Hi van assistir 150 persones.
CICLE DE CINEMA “VISIONS DEL MÓN ÀRAB”
         Es van projectar tres pel.lícules que reflecteixen l’actualitat a tres zones de la Mediterrània: Egipte i Tunísia, Egipte, i Israel i Palestina. Van anar precedides d’una explicació sobre les revoltes als països àrabs.
-“Making of, le dernier film”, de Nouri Bouzid (30 de juny)
-“Scheherezade tell me a story”, de Yousri Nasrallah (7 de juliol)
- “Ajami”, de Scandar Copti i Yaron Shani (14 de juliol)
El cicle es va preparar conjuntament amb l’Associació Jíser.
CONTES D’ARREU DEL MÓN (20 octubre)
Dins el marc del Festival de Narració Oral de Barcelona i conjuntament amb el Centre de Barri del Poblenou es va organitzar una tarda de contes de diversos països explicats per veïns i veïnes del barri. Hi van participar 60 persones, entre nens i adults.
COL·LABORACIÓ EN EL PROJECTE ARTÍSTIC “RECOL·LECTORS”
         Apropem-nos va donar suport i proporcionar contactes per realitzar el projecte artístic ReCol·lectors, exposat al Centre d’Art Contemporani ACVIC, que va consistir a seguir les passes de la jornada dels nois que recullen ferralla per la ciutat, recollir les dades i explicar el procés mitjançant una infografia i un mapa-web.
Es pot conèixer al projecte a través de la http://mapes.hangar.org/ReColectors/
_______________________________________________________________
DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA
------------------------------------------------------------------------------------------------
PARTICIPACIÓ AL CALENDARI FESTIU DEL BARRI I A LES FESTES TRADICIONALS 
         La celebració d’algunes de les festes tradicionals és una oportunitat d’interacció i coneixement entre les famílies autòctones i nouvingudes, especialment aquelles que tenen una gran implantació al barri a nivell comunitari, com el Carnaval i les Festes de Maig.
         Des d’Apropem-nos es tracten com a espais familiars, amb activitats específiques per als infants.
         L’objectiu és donar a conèixer tradicions d’aquí, i a la vegada, crear espais de trobada i de dinamització comunitària que incorporin un enfocament intercultural.
Carnaval (febrer-març)
         Aquest any Apropem-nos va participar en la Rua del Carnaval del Poblenou (5 març) juntament amb una setantena d’entitats del barri (AMPAs, Associacions de Comerciants, etc.)
         Es van fer tallers previs per preparar les disfresses i caracterització (maquillatge) amb la col·laboració de dues talleristes (9, 16, 23 de febrer i 5 de març). El tema de la comparsa era el Vent, i es va treballar des de la vessant mediambiental: els molins de vent com a energia renovable.
         La comparsa va estar formada per vint-i-cinc persones. Hi van tenir un paper molt destacat els joves de l’espai de reforç de català.
Sant Jordi literari (14 d’abril)
         Com cada any (aquest era el sisè) pels volts de Sant Jordi s’ha realitzat la Lectura de Poemes d’Arreu del Món. En aquest acte, obert a tot el barri, tenen un protagonisme especial els alumnes de les classes de llengua, els quals fan una lectura dels poemes escollits o escrits per ells en les seves llengües maternes.
         Per acompanyar la lectura de cada poema es projecta un “powerpoint” amb fotos i música de cada país. Alhora que s’escolta, es poden seguir el poemes en les seves traduccions al català o al castellà, treballades prèviament per alumnes i professors.         Cada any s’edita un llibret amb tots els poemes. Aquest any es van recollir 53 poemes i contes de diversos països.
         Una petita comissió s’encarrega d’organitzar i presentar l’acte.
         Paral.lelament es van fer uns tallers de dibuixos i cançons per als més petits.
         Un centenar de persones van participar en l’acte, entre adults i nens.
Festa d’Apropem-nos (28 maig)
         La festa, que formava part del programa de les Festes de maig del Poblenou, es va fer un dissabte entre les 11 del matí i les 7 de la tarda a la plaça de Can Felipa i va tenir una participació del voltant de 380 persones.
         En primer lloc, per anar creant ambient, es van fer quatre tallers en unes carpes: tatuatge amb henna, llumets, bijuteria de reciclatge i jocs del món. Van ser realitzats per col.laboradors d’Apropem-nos i el grup de dones de les classes de llengua. El de jocs del món va ser dinamitzat pels joves de l'espai de reforç de català.
         A partir de les 12 va començar també la recepció de plats per l'Intercanvi Gastronòmic, l’activitat central de la festa. Es prenia nota del nom de cada plat i el país o regió d'origen i es separaven els salats dels dolços o postres. Es repartien tiquets a les persones o famílies que havien aportat un plat per poder participar després en l'intercanvi gastronòmic. En total van ser més de 100 plats d’un ampli ventall de països, aportats per famílies, grups d’amics, persones soles, etc., que es van exposar en llargues taules amb el cartellet identificatiu i la gent podia triar entre el que més li atreia. En una banda de la plaça hi havia taules i cadires per poder menjar, conversar i seguir les actuacions còmodament.  
Una part important de la dinamització d'aquest intercanvi es va fer a les classes de llengua, que van aportar nous participants a la festa, a més dels veïns i veïnes que ja són habituals de cada any. També van col.laborar amb alguna especialitat sis restaurants de la zona.
Hi va haver tres actuacions durant la festa: el grup de bàsquet-beat del Casal d'Infants del Raval, el grup de música de fusió Black Gandhi i el Festimbal Batukada del Poblenou.
Al voltant de vint-i-cinc voluntaris van ajudar a muntar i desmuntar la festa, que es va començar a preparar tres mesos abans amb un comissió de 6 persones, consensuant les activitats i organització general en els espais d'organització interna d'Apropem-nos.  
La festa d'Apropem-nos va ser un punt de trobada per a un públic ampli i divers des del punt de vista cultural, sòcio-econòmic i de franges d'edat. També va ser una oportunitat ben aprofitada per canalitzar i oferir una mostra de les habilitats de moltes persones: culinàries, artesanes, artístiques, organitzatives, etc.
Va constituir un espai per fomentar i compartir els valors de la interculturalitat d'una manera vivencial i en un context festiu en què tothom participa en un pla d'igualtat.
Festa Multicultural de Bac de Roda (11 setembre)
Es tracta d’una festa de tot un dia per donar a conèixer diferents aspectes culturals dels nous veïns i veïnes, a través d’una mostra de les activitats de les associacions, els plats i begudes típiques, i actuacions de música i ball. Forma part de les activitats de la festa major del Poblenou, es realitza al Parc Central i està organitzada per l’entitat veïnal C.E.R. Bac de Roda a través d’una comissió específica que comença a treballar diversos mesos abans.
Apropem-nos hi va prendre part amb una parada on feia difusió de les seves activitats i va muntar un taller de llumets de taula pels infants.
Castanyada i Dia dels Morts (28 octubre)
Va consistir en la celebració de la Castanyada i el Dia de Difunts des d’una perspectiva intercultural. Els alumnes van treballar el tema a les classes, van fer murals on s’explicaven diverses maneres de celebrar aquesta festivitat i també van fer un taller de panellets, que van aportar el dia de la festa (vegeu més detalls al capítol “Classes de llengua”).
Als tradicionals panellets, castanyes i moniatos, es van sumar altres dolços propis de la celebració de la festa dels difunts a Bulgària, Índia, Txèquia i Mèxic elaborats per diversos veïns i veïnes.
Es van fer tallers per a nens relacionats amb la temàtica: flors de cementiri, petits esperits, maquillatge de por i màscares de “calaveritas” mexicanes.
Finalment es va interpretar la llegenda de “El Caleuche”, que forma part de la mitologia tradicional xilena a càrrec de tres adults i tres nens i nenes.
En total hi va haver una participació de 80 persones.
Nadal i Festa de Final d’any (17 desembre)
Aquesta activitat, incialment prevista per al 16 de desembre, es va passar a l’endemà, dissabte 17 de desembre, com a part de l'acte reivindicatiu “APROPEM-NOS EN PERILL” dins el qual es van realitzar a la rambla del Poblenou un seguit d’activitats en viu i en directe: classes de llengua, sessió de música amb Entresons, grup de dones, que oferien pastissos amb el lema “Contra la crisi, solidaritat”, assessorament laboral, Punt d’Acollida, tallers per a nens, taller dels desitjos per a l’any que començava, a més d’una parada informativa d’Apropem-nos i una de l’Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou. També va actuar un grup de percussionistes senegalesos i es va llegir un manifest exposant la greu situació en què es trobava Apropem-nos si les Administracions no li donaven el suport econòmic necessari en els propers mesos.
Durant l’acte es van recollir diners amb la rifa d’un lot de productes ecològics aportat per la cooperativa la Unió del Poblenou.  
DONA
Aquest any s’ha fet un èmfasi especial en les activitats centrades en la dona, tant amb el grup de dones de les classes de llengua com amb les dues sessions de Te i Cafè que es van dedicar al diàleg i la reflexió de dones de diversos orígens i edats sobre el fet de ser una dona.  
Grup de dones
Com s’explica en l’apartat de les classes de llengua, aquest espai, a més de ser una via d’entrada a la formació, s’ha convertit en un espai de relació i de trobada per a més d’una trentena de dones, per tant també es fomenta la participació en altres espais d’Apropem-nos. Les aportacions d’aquest grup de dones, consensuades en el propi espai conjuntament amb les formadores, han estat molt significades en la Festa de Maig i en la lectura de poemes per Sant Jordi.
Així mateix s’ha fomentat la realització de tallers, sortides i xerrades que puguin ser de l’interès de les dones:
 1. Visita al mercat i taller de cuina mediterrània (14 i 16 març)
 2. Xerrada sobre educació (per a infants, joves i adults), organitzada conjuntament amb el servei de sessions informatives d’acollida de l’Ajuntament, amb traductores d’urdú i àrab (13 abril)
 3. Visita a la biblioteca Poblenou Manuel Arranz (18 maig)
 4. Xerrada sobre salut infantil a càrrec d’una pediatra (8 juny)
 5. Xerrada sobre salut reproductiva a càrrec d’una ginecòloga del CAP Poblenou, conjuntament amb una sessió d’acollida de l’Ajuntament, que va aportar les traductores (28 novembre)
Diàlegs en clau femenina
A partir de les sessions de Te i Cafè centrades en el tema de la dona que es detallen a l’apartat “Espais de Convivència”, s'han obert noves perspectives per seguir treballant en clau femenina.
Seguint aquest fil conductor, i responent als interessos de moltes de les participants, es va planificar una "Roda de negocis i idees emprenedores", així mateix amb la col.laboració de l'associació AOMI.
Hi ha un nucli de dones de diverses edats i procedències interessada a continuar fent trobades per tractar temes d’interès comú.

JOVES: TALLER DE TEATRE
Durant el segon trimestre de 2011 es va iniciar el Taller de Teatre per a Joves, conjuntament amb la Companyia de Teatre Sargantana, dirigit a joves de 14 a 18 anys de tot el barri. L’objectiu d’aquest taller no és que els participants aprenguin a representar una obra de teatre prèviament escrita, sinó que es fa més èmfasi en el procés, en l’adquisició d’habilitats i tècniques i en l’exploració de les pròpies capacitats i de formes d’expressió i comunicació diferents.
Després del taller-pilot, en què van participar sis nois i noies, la intenció és oferir-lo els propers trimestres al Centre de Barri del Poblenou, sempre a un preu assequible per garantir-ne l’accés a tothom.
AMPAS: REFORÇ A LA PARTICIPACIÓ
Apropem-nos ha col·laborat en la difusió dels materials editats per iniciativa del Consell Municipal d’Immigració per tal de millorar la participació en general i l’acollida de famílies immigrades en les associacions de pares i mares.
Així mateix ha promogut la realització dels Tallers familiars realitzats per l’Associació Àgora que tenen com objectiu proporcionar eines als pares per participar més activament en l’educació dels fills: llengua, formació instrumental, informàtica.
Més enllà de la participació directa de l’AMPA Mar Bella en la xarxa i les activitats d’Apropem-nos, el contacte i la interacció amb moltes altres associacions de pares i mares ha estat principalment a través de la Plataforma per la Qualitat de l’Ensenyament Públic del Poblenou, que ha mantingut reunions periòdiques al llarg de l’any.
Un petit grup d’AMPAs ha participat activament en la campanya de recollida d’aliments per a les persones sense sostre promoguda per Apropem-nos i la Xarxa de Suport als Assentaments entre novembre i desembre.
FOMENT DE L’ASSOCIACIONISME
         Des d’Apropem-nos s’ha donat suport, assessorament i acompanyament a dues iniciatives d’alumnes i veïns del barri per fundar una associació.
         Una d’elles, ARC (“Associació Reconciliation Collective”) està adreçada principalment a la promoció i creació de música “reggae” a la ciutat, així com altres projectes artístics, culturals i de cooperació internacional.
         L’altra, l’Associació Cultural Afgana a Catalunya” promociona la cultura afganesa en diverses vessants: música, dansa, gastronomia, etc.)
____________________________________________________________
INCLUSIÓ
------------------------------------------------------------------------------------------
FORMACIÓ I TREBALL
S’ha desenvolupat una línia d’acció a nivell comunitari per donar una resposta, encara que molt limitada, al problema de la manca d’ocupació i la demanda de formació per part de persones en situació d’una gran precarietat econòmica o d’exclusió social, moltes d’elles amb dificultats derivades de la condició de sense papers.
Xarxa de Treball Solidari
El projecte “Entre Veïns. Xarxa de Treball Solidari del Poblenou” va néixer l’any 2010 a partir d’una comissió de treball de sis-set persones que ha estat molt activa, començant pel disseny i difusió d’un fullet explicatiu presentat a diversos centre socials i entitats del barri. i s’ha posat en marxa Al llarg del 2011 s’ha posat en marxa el projecte amb la finalitat de posar en contacte usuaris del Punt d’Acollida en situació de molta precarietat amb veïns del barri que puguin oferir feines puntuals en l’àmbit domèstic: petites reparacions, pintura, neteja, etc.
Apropem-nos fa les tasques d’intermediació i de seguiment; l’acord econòmic, horari, etc. sempre és entre les parts interessades.
Tot i la manca de recursos econòmics i humans per desplegar el projecte amb la intensitat i profunditat desitjables, aquest any s’han gestionat un total de 49 ofertes.
Aquesta iniciativa s’ha reforçat amb cursos de formació mitjançant un acord amb CARITAS per derivar una mitjana de 3 persones/mes als cursos que organitza i que inclouen suport econòmic als usuaris mentre fan el curs. En total s’han derivat 20 persones a aquests cursos.
Així mateix s’han realitzat dos cursos pre-laborals: un de Manteniment de la Llar (20h, iniciació a electricitat, lampisteria i fusteria, realitzat entre el mes de maig i juny, amb 10 alumnes inscrits) i un altre de Reparació de Petits Electrodomèstics (48h, realitzat entre el 13 de setembre i el 20 de desembre, amb 8 alumnes inscrits). El primer es va fer amb la col·laboració de l’Agència Metropolitana del Medi Ambient i l’Associació Solidansa, i el segon amb CARITAS i el suport de la Direcció d’Immigració de la Generalitat. Tots dos cursos s’han muntat amb el suport d’infraestructures i logístic de la Fundació Ires, una entitat d’inserció sòcio-laboral, amb la qual Apropem-nos col.labora habitualment.
El curs de reparació de petits electrodomèstics, en la segona meitat, ha generat uns petits ingressos, fruit de les aportacions d’aparells a reparar per part de particulars. Aquests ingressos han repercutit directament sobre els alumnes del taller.
Tots dos cursos han estat avaluats, molt positivament, pels mateixos alumnes i per la comissió de la xarxa de treball.
D’altra banda, els cursos de llengua (català i castellà) que ofereix Apropem-nos, a més de cursos específics com el “Català a taula”(orientat a la feina al servei d’hoteleria i organitzats pel Consorci de Normalització Lingüística), tenen una importància estratègica per a les persones que volen accedir llocs de treball mínimament dignes.
Assessorament laboral
Des del juny d’aquest any s’ha comptat amb un professional voluntari que ofereix suport a la recerca de feina dues hores a la setmana (els dimarts, de 6 a 8 de la tarda al centre de Barri del Poblenou), amb cita prèvia per garantir el temps necessari d’atenció personalitzada. Aquest servei està gestionat des del Punt d’Acollida.
Més de 30 persones, amb un promig de 2-3 visites per persona, s’han beneficiat d’aquesta iniciativa que vol reforçar els recursos, clarament insuficients, tant públics (Servei d’Ocupació de Catalunya) com d’entitats privades en l’àmbit de la inserció sòcio-laboral.
El perfil dels usuaris és majoritàriament dones (70%), d’entre 25 i 45 anys aproximadament. N’hi ha unes quantes que tenen formació relacionada amb hosteleria i restauració i amb el sector d’atenció a les persones. La majoria dels homes tenen experiència en el sector de la construcció, pintura, lampisteria, electricitat i mecànica, i alguns en el sector de restauració.
El 70% dels usuaris no tenen feina i el 30% restant estan desenvolupant tasques en l’economia submergida (cura gent gran, lampisteria, pintura). Molts estan cobrant RMI o subsidi d’atur, i d’altres depenen del sou de la seva parella, majoritàriament també en situació d’atur i desenvolupant tasques “en negre”.
Es treballa amb altres entitats (Fundació Ires, AVBC, Fundació Formació i Treball, Fundació Ared, i d’altres entitats membres de la FEICAT, Federació d’Empreses d’Inserció de Catalunya) col.laborant amb informació de cursos i també derivant persones a formacions o a possibles ofertes en empreses d’inserció.
Contactes amb programes i iniciatives d'economia social
L’equip d’Apropem-nos ha participat en seminaris sobre CAF (comunitats d’autofinançament) i l’extens programa de “Regis Cartier” (juntes de barri) que funciona des de fa molts anys i amb resultats molt positius en barriades de moltes ciutats de França. Son dues iniciatives que poden inspirar respostes interessants a l’actual crisi econòmica a escala local.  
SUPORT ALS ASSENTAMENTS
Apropem-nos forma part activa de la Xarxa de Suport als Assentaments des de la seva constitució, a finals del 2010.
Aquesta xarxa està constituïda per persones a títol individual i algunes entitats i associacions, como ara CEPAIM/ACISI, l’Associació de Veïns del Poblenou i l’Església Evangelista del Poblenou, i es va formar per donar resposta a la situació d’extrema necessitat del col.lectiu, principalment de subsaharians, que viuen en antigues fàbriques abandonades o pisos sobreocupats, i que no rep cap mena d’ajut de les administracions, principalment per la condició d’irregular de la majoria dels seus membres.
Mitjançant la xarxa, cada setmana es distribueixen aliments als diversos assentaments, i periòdicament, roba, mantes, bombones de gas per a cuinar, etc. A més, en la mesura de les possibilitats, es procura atendre altres necessitats urgents, como ara assistència jurídica en cas de judicis, suport econòmic per l’obtenció del passaport, pel pagament de multes per venda ambulant, i retorn al país, entre d’altres. Tot això mitjançant un sistema de microcrèdits i de donacions, segons el cas.
Apropem-nos col·labora especialment en el tema de l’aprenentatge de llengua (català, castellà i alfabetització), dels serveis al Punt d’Acollida (assessorament jurídic inclòs) i en l’atenció sanitària. A partir d’un grup d’alumnes i amb la inestimable col·laboració dels professionals del CAP Poblenou i de l’Agència Catalana de Salut Pública de Barcelona s’ha aproximat aquest col.lectiu als serveis i instal.lacions dels centres de salut de referència i s’han pogut realitzar acompanyaments i seguiments de casos, amb visites directes als assentaments per conèixer les condicions en què viuen i amb la realització de diverses xerrades de promoció de la salut.
Manifestació en suport del col·lectiu
Apropem-nos, com a membre de la Xarxa de Suport, va participar en la manifestació del 25 juliol per denunciar la situació en què es troba aquest col·lectiu i, en especial el grup de 70-80 persones que vivien al carrer Badajoz i que estaven a punt de ser desallotjats sense cap alternativa. Hi van participar al voltant de 300 persones i va tenir molt ressò als mitjans de comunicació.
Jornada de suport als assentaments (3 de novembre)
D’acord amb la iniciativa de CEPAIM/ACISI i de la Xarxa de Suport als Assentaments, es va organitzar una Jornada amb l’objectiu de compartir els coneixements sobre la situació de les persones que viuen en assentaments i pisos sobreocupats al Poblenou i rodalies i fer propostes d’acció. Hi van participar un total de 53 persones provinents de diverses entitats i de diversos àmbits: salut, jurídic, inserció laboral, xarxa veïnal de suport als assentaments barri, i representants de la administració i de la Síndica de Greuges, a més d’un nombre significatiu de persones del col.lectiu implicat.
Després de les ponències que van ajudar a emmarcar la problemàtica es van fer taules de treball específiques sobre el temes de documentació, formació, treball i habitatge. Les conclusions es van posar en comú i s’ha elaborat un document que recull totes les aportacions a aquella jornada.
La idea és continuar treballant aquests temes i, en el seu cas, presentar les propostes d’acció que siguin pertinents a les administracions.
PROGRAMA “APROPA”: ACCÉS A L’OFERTA CULTURAL DE LA CIUTAT
És una iniciativa per facilitar l’accés a l’oferta cultural de la ciutat als col·lectius amb més dificultats, sobre tot entre els joves i els nouvinguts.
En aquesta línia ha continuat la col.laboració amb l’Auditori de Barcelona (programa “Apropa”) per assistir a esdeveniments culturals en grups de 8 a 12 persones. S’han fet 5 sortides a concerts de música i una a un espectacle musical per a pares i nens. Hi ha participat un total de 69 persones (17 febrer, 3 i 10 març, 6 i 13 maig, 16 desembre)
METODOLOGIA
___________________________________________________________
APROPEM-NOS ÉS UNA XARXA... QUE TREBALLA EN XARXA
----------------------------------------------------------------------------------------------
EDUCACIÓ
Apropem-nos participa a la Plataforma per la Qualitat de l’Ensenyament Públic del Poblenou, integrada per AMPAs, centres escolars, associacions de veïns, etc.
A nivell de districte, és part integrant del Pla Estratègic d’Educació, i a nivell de ciutat, participa en el Projecte Educatiu de Ciutat (PEC) a través del Fòrum d’Educació i Immigració.
Juntament amb l’Escola d’Adults Martinet de Nit i les comissions d’equipaments del Poblenou i el Besòs, s’està impulsant un projecte per dotar el barri d’una més que necessària Escola d’Adults que podria funcionar temporalment com una ampliació de l’Escola Martinet de Nit mentre no s’habilita l’equipament o equipaments definitius.
SALUT
Dins el barri del Poblenou s’ha format una xarxa dels diversos CAPS, l’Agència de Salut Pública de Barcelona i Apropem-nos per atendre necessitats en l’àmbit de salut comunitària, centrant les seves accions especialment als africans que viuen en assentaments i pisos sobreocupats per una banda, i en les xerrades de promoció de salut i informació sobre el sistema sanitari realitzades al grup de dones de les classes de llengua. El 7 de juliol es va fer una reunió de coordinació entre els diversos agents organitzada pel CAP Poblenou i Apropem-nos.
Així mateix el 30 de setembre es va fer una reunió d’agents de salut comunitària promoguda per Serveis Personals del Districte de Sant Martí per tal de fer un primer contacte i conèixer el que fa cadascú. Apropem-nos hi va participar en companyia del CAP Poblenou.
INCLUSIÓ
Forma part activa de la Xarxa de suport als assentaments, tal com s’explica a l’apartat d’Inclusió. Impulsa la Xarxa de Treball Solidari del Poblenou.
Pels temes de Formació i Treball, col·labora regularment amb CARITAS, Fundació Ires, Fundació Ared, InVia, CEPAIM, ACISI, Fundació Benallar, ACULCO, entre d’altres.
SENSIBILITZACIÓ
Des de la seva constitució, Apropem-nos és membre actiu de la Xarxa Antirumors de l’Ajuntament de Barcelona i persones de l’equip tècnic i col·laboradors han fet la formació d’agent antirumors.
ACOLLIDA
Projecte SAGI
A través dels Serveis Socials del Poblenou i del Parc-Vila Olímpica (els dos centres que cobreixen actualment el territori del Poblenou), Apropem-nos participa al projecte SAGI, que són sessions informatives grupals de primera acollida.
Durant l'any 2011 han continuat les sessions quinzenals d’acollida grupal a immigrants en situació no regularitzada al Centre Cívic Besòs, de manera coordinada entre els cinc centres de Serveis Socials amb què compta actualment el districte: Poblenou, Parc-Vila Olímpica, Besòs, Verneda i Clot.
S’han fet un total de 20 sessions amb 171 persones, de les quals 18 residien al Poblenou. D’aquestes 13 han estat derivades per Apropem-nos, 4 pel Punt d’Informació Juvenil i 1 pels Serveis Socials.
El perfil era majoritari era d’homes entre 20 i 40 anys, de nacionalitat senegalesa, la resta eren un paquistanès, 2 dones d’Amèrica Llatina i una armènia.
Paral·lelament a les sessions, ha continuat la col·laboració d’Apropem-nos amb els professionals d’aquest servei, tant en intercanvi d’informació com en consultes i derivació d’usuaris.
Coordinadora de la llengua
         Al llarg de l’any s’ha participat en les reunions generals (2 de febrer, 13 d’abril, 15 de juny i 30 de desembre). Aquestes reunions, ens permeten coordinar-nos a nivell de ciutat, plantejar accions de millora, reflexions sobre la pràctica i facilitar el traspàs d’informació entre totes les entitats i associacions que formen part de la Coordinadora.
XESAJE
         Així mateix es coordinen els serveis i entitats que realitzen assessorament jurídic en l’àmbit d’estrangeria. Apropem-nos ha participat en les reunions celebrades al llarg de l’any.
DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA
Apropem-nos continua participant regularment en les assemblees i activitats promogudes per la Coordinadora d'Entitats del Poblenou, que aplega més de 70 entitats i associacions del barri, així com a l’Assemblea Social del Poblenou, que tracta temes d’habitatge, immigració, treball, etc.
ALTRES ESPAIS DE TREBALL CONJUNT A NIVELL DE LA CIUTAT
         Des de finals d’aquest any, Apropem-nos és membre integrant del Consell Municipal d’Immigració, òrgan consultiu de l’Ajuntament de Barcelona.
                                                                                                                
ESPAIS DE PARTICIPACIÓ i ORGANITZACIÓ
Plenari
És l’espai de informació, consulta i presa de decisions on participen les entitats, serveis, equipaments i persones de la xarxa d’Apropem-nos.
Aquest any s’ha donat de baixa al plenari, per impossibilitat de complir tants compromisos, l’Associació Poblenou pel Sahara (abans ACAPS Poblenou). D’altra banda, s’han incorporat dues persones, veïnes del barri, que col.laboren intensament en les activitats d’Apropem-nos.
Seguint amb la tònica de l’any passat, es van espaiar les sessions del plenari de manera que tinguin una periodicitat bimestral, llevat que hi hagi temes urgents que s’hagin de tractar al plenari.
S’han realitzat 4 sessions (10 febrer, 19 maig, 29 setembre i 24 novembre), a més de les dues Jornades de Reflexió (19 març i 1 juliol) que van funcionar com un plenari ampliat.
Comissió Permanent
És un espai de presa de decisions i de desenvolupament de les línies d’acció marcades pel plenari.
L’any 2011 hi han participat: Serveis Socials del Poblenou, Serveis Socials Parc- Sandaru, AMPA Mar Bella, AV Poblenou, les tres persones de l’equip d’Apropem-nos i la tècnica de barri del Poblenou.
Les reunions tenen una periodicitat mensual i s’han realitzat 9 sessions segons el calendari següent: 10 gener, 7 febrer, 14 març, 2 maig, 27 juny, 25 juliol, 19 setembre, 10 octubre, 7 novembre, 5 desembre (ajornada).
Comissió Tècnica
És un espai de seguiment d’Apropem-nos, i a més els integrants de la comissió permanent, hi participen els tècnics referents de plans comunitaris de l’Ajuntament i de la Generalitat, respectivament.
Les reunions tenen una periodicitat mensual.
Aquest any s’han realitzat 9 sessions en les dates següents: 26 gener, 28 febrer, 28 març, 16 maig, 6 juny, 11 juliol, 27 setembre, 24 octubre, 21 novembre, 12 desembre (ajornada).
Grups i comissions de treball
Comissió Festes de maig: Té la missió d’organitzar la festa d’Apropem-nos dins les festes de primavera del Poblenou. L’han integrat 4 persones del barri i l’equip d’Apropem-nos. Es van fer quatre reunions preparatòries (10, 24 de març, 7 abril i 23 maig) i es va presentar el programa i repartir les tasques al plenari del 19 de maig.
Comissió Entresons: L’han constituït entre 7 i 10 persones de diversos països que s’han ocupat de preparar, muntar i desmuntar cada Entresons i avaluar els resultats, mirant després de millorar alguns aspectes. Cada sessió ha anat precedida d’una reunió de preparació.
Comissió Xarxa de Treball Solidari: N’han format part 6-7 persones. Ha portat a terme les accions relacionades amb la posada en marxa del projecte de la Xarxa de Treball Solidari del Poblenou, així com els dos cursos de formació pre-laboral realitzats: contactes amb entitats, difusió, etc. S’ha reunit amb una periodicitat quinzenal, aproximadament (reunions el 13/1, 3/2, 17/2, 3/3, 17/3, 31/3, 14/4, 28/4, 12/5, 26/5, 9/6, 20/6, 14/7, 8/9, 29/9, 13/10, 1/12)
A banda d’aquestes comissions, s’han format petits grups de treball per organitzar activitats més puntuals, com ara el Te i Cafè “Diàlegs a mitja veu”, el cicle de cinema, etc.
Voluntariat
Tots els grups i comissions esmentats anteriorment han estat integrats per col.laboradors, tal com s’anomenen internament els voluntaris d’Apropem-nos.
El voluntariat té una gran importància per Apropem-nos i és imprescindible per portar a terme accions que requereixen una continuïtat, com ara les classes de castellà, que aquest any ha comptat amb 24 formadors voluntaris i dues persones que tenien cura dels nens petits durant les classes del grup de dones; o els 3-4 joves que fan d’acompanyants del grup de reforç de català per a joves reagrupats.
Així mateix un professional en règim de voluntariat s’encarrega de l’assessorament jurídic gratuït que ofereix el Punt d’Acollida una tarda a la setmana. A partir del mes de juny aquest any s’ha comptat també amb una persona que fa orientació laboral i suport a la recerca de feina.
A banda d’aquests voluntaris de continuïtat, també és possible la col.laboració puntual en la feina que realitza Apropem-nos. En aquesta línia hem comptat amb més de 60 voluntaris que han desenvolupat tasques molt diverses: disseny gràfic, suport en les inscripcions de les classes de llengua, muntatge de la presentació audiovisual d’Apropem-nos, suport per la base de dades, realització de tallers de manualitats, acompanyaments a usuaris del Punt d’Acollida, preparació i realització de festes, etc.
En total i amb nivells de col·laboració molt diversos, aquest any s’ha comptat amb més de 90 voluntaris.
Cal destacar que molts d’aquests voluntaris són persones d’origen estranger, alumnes de les classes de llengua, etc., amb els quals es realitza una feina d’escolta activa per detectar no tan sols les seves necessitats i interessos, sinó també les seves habilitats i potencial, que poden oferir en diversos espais d’Apropem-nos.

COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ
Comunicació interna
Es realitza mitjançant la llista de correu electrònic del plenari i de les diferents comissions d'Apropem-nos, a banda de contactes telefònics i en persona.
Comunicació externa
 1. Realització i distribució de l'agenda amb format postal per donar a conèixer al barri les activitats d’Apropem-nos i de les entitats de la xarxa relacionades amb l’acollida, la interculturalitat i altres temàtiques que tenen a veure amb els objectius d’Apropem-nos. S’han editat tres targetons: gener-març, maig-juliol, setembre-desembre. Cada edició ha constat de 2.500 unitats, tret de la de segona, amb 3.500 unitats, que incloïa el programa de la festa de maig d’Apropem-nos.
 1. S’ha ampliat i actualitzat el mapa de distribució de la difusió de les activitats d’Apropem-nos (cartells, agenda, etc.) que comprèn més d’un centenar d’establiments comercials, associacions i centres socials col·laboradors.
 1. Les activitats d’Apropem-nos s’han difós també mitjançant el fulletó trimestral i les llistes de correu electrònic del Centre Cívic Can Felipa. Quan s’han realitzat fora del centre cívic, s’han difós també mitjançant els butlletins o agendes del lloc en qüestió: centre de barri del Poblenou, etc.
 1. S’han ampliat i actualitzat els llistats de distribució per correu electrònic.
 1. S’ha fet el manteniment del blog d’Apropem-nos: (http:// apropemnos.wordpress.com ) i s’està treballant en la seva ampliació i millora, incorporant nous continguts, enllaços, etc.
 1. S’ha creat un compte de Facebook.
 1. En activitats puntuals, especialment l’Entresons, es convida personalment per telèfon a persones que tenen dificultats per accedir al correu electrònic.
 1. El web de l'Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou compta amb un apartat dedicat a Apropem-nos, i des de l'agenda d’aquesta pàgina també es fa difusió de les activitats.
 1. S’ha fet una primera reunió amb una tècnica de Torre Jussana per analitzar els públics objectiu d’Apropem-nos i la idoneïtat dels mitjans de comunicació utilitzats per arribar-hi, dins un pla de millora d’aquest camp.
Presència a les publicacions locals i mitjans de comunicació en general
 1. Col·laboració fixa en la revista El Poblenou de l’AVV del Poblenou, de publicació bimestral, de la qual es distribueixen 4.000 exemplars, i que a finals d’any ha actualitzat el seu format i augmentat el número de pàgines i la tirada a 5.000 exemplars.
S’han fet articles sobre el Te i cafè “Diàlegs a mitja veu. Ser una dona”, la festa de maig, i un sobre “la continuïtat d’Apropem-nos en perill”, a finals del 2011.
 1. Article sobre la “Xarxa de treball Solidari del Poblenou” a la revista de la Festa Major del Poblenou (distribuïda al setembre), que té una tirada de 30.000 exemplars.
 1. Difusió de les activitats d'Apropem-nos obertes al públic en general a través dels mitjans de comunicació: premsa escrita, televisió de Barcelona, etc. La festa d’Apropem-nos al maig va ser objecte de reportatges de Barcelona TV i del programa Infoidiomes.
 1. Presència a la web “Nova ciutadania” i a la web de la Xarxa Antirumors de l’Ajuntament de Barcelona.
 1. S’ha col.laborat amb diversos periodistes que volien investigar sobre el tema dels assentaments.
 1. Així mateix s’ha fet difusió de comunicats, manifestos, etc. d'interès general.
Presència en fires i mostres d'entitats
A part de la Festa Multicultural de Bac de Roda, esmentada anteriorment, Apropem-nos ha estat present en altres mostres d'entitats, com la que es realitza al Poblenou per les festes de maig (23 de maig), les Jornades Solidàries del Poblenou (12 juny), i en la Trobada d’Entitats del Consell Municipal d’Immigració de Barcelona (23 d’octubre).
Intervencions en Jornades i Seminaris
 1. Jornada de Reflexió sobre el Procés d’Actualització del Pla d’Acollida, organitzada per la Xarxa d’Acollida de l’Ajuntament de Barcelona (20 gener, Fac. Geografia UB).
 2. Trobada de Plans de Desenvolupament Comunitari, organitzada per l’Ajuntament de Barcelona (20 gener, Centre Cívic Pati Llimona).
 3. Primera Jornada Social del Poblenou. Presentació d’Apropem-nos dins l’eix Migració (12 març, Centre de Barri del Poblenou).
 4. Debats Ciutadans sobre la Immigració, organitzats per l’Ajuntament de Barcelona (centre de barri Bac de Roda, 23 març).
 5. Fòrum d’Educació i Migració del Projecte Educatiu de Ciutat: “Corresponsabilitat social en la gestió de la diversitat cultural i la igualtat d’oportunitats”, organitzat per Districte Sant Martí i IMEB (12 maig, seu Districte Sant Martí).
 6. Fòrum Diversitat cultural i plans de desenvolupament comunitari, organitzat per l’Observatori Social Barcelona i la Unió Europea. Presentació de “Apropem-nos, una acció comunitària integral” (6 octubre, Museu Picasso).
 7. Sessions de formació sobre Atenció a la Població Immigrant, organitzada pel CAP Poblenou (7 juny, CAP Poblenou). Presentació del treball d’Apropem-nos amb les persones immigrades.

FORMACIÓ
Jornades de reflexió (29 març i 1 juliol)
            Apropem-nos aquest any ha fet una reflexió interna en profunditat en dues sessions.
            En la primera es van repensar els objectius davant el nou context social, es va debatre sobre la diversitat de formes de participació al projecte i es van apuntar algunes propostes d’acció.
            En la segona sessió es va procurar transmetre una visió global d’Apropem-nos i es van treballar de manera sistemàtica, àmbit per àmbit, propostes concretes sobre activitats a fer o instruments a desenvolupar.
            Les jornades es van fer amb el suport d’un professional de l’IGOP-UAB
            Posteriorment, l’equip d’Apropem-nos i la comissió permanent van donar forma a aquestes propostes i es van concretar més i prioritzar en un plenari.
Participació en espais formatius diversos
Els professionals i els membres de la xarxa d’Apropem-nos han participat en nombroses jornades, debats i sessions formatives al llarg de l’any, entre els quals:
 1. Seminari “Plans comunitaris i diversitat cultural. EUMED-Cities”, organitzat per l’IGOB (9 febrer,a l’Escola de Polítiques Socials i Urbanes IGOP-UAB)
  1. “Seminari d’alfabetització de persones migrades”, organitzat per l’Espai d’inclusió i formació Casc Antic (12 febrer, EICA)
  2. Taller sobre el Règim Comunitari”, organitzat per la Fundació Comtal (22 febrer)
  3. Jornada sobre l’experiència dels “Regis Quartier” a França, organitzada per la fundació pel Desenvolupament Comunitari (Fàbrica del Sol, 25 maig). De resultes d’aquesta jornada es va fer una visita al Poblenou el 27 de maig.
  4. “Cicle de Xerrades interculturals entorn a la dona, competències professionals i llei d’estrangeria”, organitzades per PROBENS (maig-juny, Casa del Mar)
  5. Taller sobre Tècniques d’Orientació i d’Inserció Sòcio-laboral”, organitzat per la Fundació Ared (2 juliol)
  6. “Microcrèdits i estalvi comunitari per persones d’escassos recursos econòmics. Com crear una Comunitat Autofinançada?”(5 juliol, Casa del Mar)
  7. Taller sobre el nou Reglament d’Èstrangeria, organitzat per la Fundació Comtal (12 juliol)
  8. Jornada Tècnica del Pla Estratègic d’Educació de Sant Martí, organitzada pel districte de Sant Martí (28 setembre, Biblioteca Poblenou-Manuel Arranz)
  9. Escola de tardor “Diàlegs local-global per a la transformació social”, organitzada per la Fundació pel Desenvolupament Comunitari (21-25 novembre, Fàbrica del Sol)
   1. Formació per a l’acollida i l’ensenyament de persones immigrades. Organitzat per la Coordinadora de la Llengua. Mòdul 1 (octubre-desembre) “Les diferents cultures presents a la ciutat, apunts sobre la legislació d’estrangeria i l’argumentació antirrumors”. Participació d’una de les formadores voluntàries a tot el mòdul.
   2. Grup d’Investigació sobre Educació de persones adultes de l’ICE de la UB. Assistència de la coordinadora dels cursos de llengua a les reunions mensuals. Elaboració de diferents documents.
Alumnes en pràctiques i tesines
Durant el 2011 s’ha col.laborat amb diverses institucions educatives per a la realització de pràctiques d’alumnes al PDC Apropem-nos que han estat tutoritzats pels professionals de l’equip d’Apropem-nos:
 1. UNED (1 alumna d’educació social): Suport general a Apropem-nos i a les classes de llengua.
 2. UAB (1 alumna del màster d’intervenció psicosocial. Suport al Punt d’Acollida i a la comissió de la xarxa de treball.
 3. UB (1 alumne de pedagogia): suport a la coordinació de les classes i especialment a l’espai de reforç de català per a joves.
Així mateix s’ha col.laborat estretament en la tesina realitzada per una alumna del Màster Oficial en Intervenció Social i Comunitària de la UB sobre el tema: “La participació de la població nouvinguda en tres plans de desenvolupament comunitari”.
                                                                           31 de gener 2011